facebook

Proč právě k nám do základní školy?

Děti vzdělávané u nás, se do školy těší. A vy?

 • Individuální přístup při max. počtu 15 žáků ve třídě umožňuje žákům učit se vlastním tempem, bez stresu a negativních zážitků z neúspěchu.
 • Pohodová škola – respekt a vzájemná úcta s pozitivním přístupem žáků ke vzdělávání je u nás samozřejmostí
 • Rodič je náš partner – velmi důležitá je spolupráce školy s rodinou. Vytváříme komunitu, jež podporuje rozvoj dětí – jejich samostatnost, vzájemný respekt a zodpovědnost. Podporujeme vnitřní motivaci k učení.
 • Práce s informacemi i v projektech
 • Rozšířená výuka angličtiny – již od první třídy ZŠ. Druhý volitelný jazyk – španělština
 • Environmentální vzdělávání – učení se, poznávání, pohyb – teoretické poznatky získané ve škole, lze prožít ve vztahu s přírodou – zážitková výuka.
 • Přímé poznávání okolního světa, nikoli skrze nástroje a napodobeniny jako hračky, knížky, hřiště nebo dospělé vysvětlování.
 • Zdravý vzduch a hodně volného pohybu je považováno za jednu z nejvhodnějších prevencí onemocnění. Intenzivní a dlouhodobý pobyt v přírodě podporuje otužování a rozvoj imunity, psychickou i fyzickou odolnost. Navozuje stav harmonie, radosti a  propojení s celkem. Výuku doplňuje kurz plavání, lyžařský kurz a škola v přírodě.
 • Děti se přirozenou cestou učí respektu k sobě, k druhým, k okolnímu prostředí a k přírodě, stejně tak i úctě k vlastní a cizí individualitě. Hraní si venku rozvíjí spolupráci, ochotu vzájemně si pomáhat a přátelství.
 • Dítě je vedeno přirozeně k samostatnosti. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti, aniž by o tom vědělo.
 • Úcta k přírodě – dítě zažívá existenci v prostředí, které ho přesahuje. Není to prostor uzavřených čtyř stěn, které lze po nějaké době poznat a ovládnout. Tím v něm vzrůstá i úcta k prostředí, ve kterém žije. Poznává, že přírodě nevládne a není středem světa, ale že je jeho přirozenou a důležitou součástí.
 • Rozvoj a poznávání – pobyt venku umožňuje využívání všech smyslů k poznávání, experimentování a učení. Rozmanitost přírodního prostředí podporuje přirozený rozvoj hrubé i jemné motoriky. Hra v přírodě podporuje tvůrčí činnost, kreativitu, rozvíjení fantazie, komunikační schopnosti, plánování, ale i neméně důležité prvky, jako sebedůvěru, vytrvalost a schopnost koncentrace.
 • Integrace i inkluze – vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídě a vysoké odbornosti pedagogů umožňujeme integraci i inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Pedagogicko psychologické poradenství
 • Zajímavé kroužky a zájmové aktivity
Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie