facebook

Filozofie

Cíl a hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky

„Pomoz mi, abych to dokázalo samo“

Cílem je podpora života / příprava na život, harmonický rozvoj osobnosti.

Ústřední filozofie

Dítě se učí skrze svou vlastní tvořivost. Vlastní individuální připravenost, vybírat si z vnějšího světa skutečnosti v závislosti na senzitivní období. V prvních třech letech pracuje podvědomá absorbující mysl, ve třetím až šestém roce probíhá zjemňování, zdokonalování smyslů výběrem.

obrazek

Hlavní důraz se klade

  • Na připravené prostředí
  • Odhalení skutečné přirozenosti dítěte
  • Příkladné nehodnotící chování dospělých
obrazek

Hra je nahrazena skutečnou činností

Pomůcky přiměřené velikosti.

obrazek

Důstojnost

Žádné odměňování, trestání, ponižování, srovnávání názorně ukázat a dát prostor pro vlastní učení se

obrazek

Ticho

Soustředění se na prožitek ticha a jeho vytváření (vnitřní vedení, kázeň). 

obrazek

Autorita učitele je nahrazena vnitřní autoritou dítěte

a jeho přirozenou potřebou naučit se volnímu ovládání pohybů. Jen tak může dítě sklízet plody intelektu.

 

obrazek

Smíšený věk

Možnost vztahových a sociálních zkušeností. 

Koncepce & principy

Koncepce

Pozorování dítěte – odhalit, které citlivé období probíhá a nabídnout vhodnou pomůcku učební látku.

Připravené stimulující prostředí.

Změna pedagogického myšlení – učitel pasivní, dítě aktivní.

Práce pedagoga – vlastní příprava a sebepoznávání. Trpělivě sleduje dítě, pomůže až v pravou chvíli. Děti jsou aktivní, učitel pasivní – odolat pokušení zasahovat do činnosti dítěte. Láskyplný a nerepresivní přístup k dítěti může kladně ovlivnit život celé společnosti i budoucnosti lidstva.

Svoboda k něčemu (zodpovědnosti) – respektování pracovního prostoru, ohleduplnost, spolupráce.

Zaměření na proces.

Montessori materiál – umožňuje dítěti, aby samo odhalilo chybu.

Harmonie s dospělými – zdravé společenské vztahy.

 

Principy

Absorbující mysl – spolupráce s rodinou – význam všedního prostředí, ve kterém dítě žije s dospělými, zejména v oblasti každodenního jednání, formování vlastních hodnotových představ, zvyků a návyků, způsobů oslav výjimečných událostí, ale i v tom, jak prožíváme bouřku, nálady, smutek, radost, hádky, uzdravování apod. To vše dítě vnímá.

Senzitivní (vnímavé) období – dítě je citlivé na určité skutečnosti a naprosto ignoruje jiné. Dochází k modelování psychiky (schopnost adaptace na prostředí, osvojováni si řeči). Jedno období trvá určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať je využito nebo ne. Dát dítěti v daný okamžik, co potřebuje.

Svoboda dítěte utvářena v podmínkách prostředí a v soužití s ostatními. Volba aktivity (pomůcka vždy v jednom exempláři), způsobu a délky práce, spolupráce.

Připravené prostředí – světlé, estetické, vybízející k činnosti. Uspořádané zleva doprava, z hora dolů, od nejjednoduššího ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu.

Vlastní výuka – koncentrace /polarizace/ osobnosti – dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouho na práci, která ho zajímá

Tříkroková výuka. To je kostka 2. Dej kostku na stůl, polož kostku na podložku,… 3. Co je to?

Sebekontrola – samokontrolný materiál

 

Obsah & diagnostika

 

obrazek

Praktický život

  • dítě si osvojuje základní dovednosti praktického života.
  • péče o sebe (oblékání – procvičování rázného zapínání, česání se, mytí rukou,…)
  • péče o prostředí (zametání, utírání povrchů, starost o květiny, zvířátko, prostírání stolu, přelévání, přesypání, třídění,…)
obrazek

Smyslový život

Dítě se učí prostřednictvím všech smyslů. Pomůcky pro zjemňování sluchových, zrakových, čichových, chuťových a hmatových vjemů poskytují základ pro budoucí abstraktní učení se.

obrazek

Matematika

dítě si prostřednictvím konkrétně mluvící pomůcky zaznamenává do své buněčné paměti přesné jasné matematické informace /jednotka, stovka, čtverec, koule, metr, centimetr,…

obrazek

Kosmická výchova

(biologie, botanika,zoologie, fyzika, chemie,zeměpis)

Programy, které se prolínají. Praktické poznávání činností na zahradě, v přírodě. Biologické a botanické oblasti se představují dětem věrohodnotnými obrazy s přesným jazykových doprovodem.

obrazek

Umění

Možnost hudebního, výtvarného, hereckého vyjadřování v souladu se svou volbou. 

obrazek

Jazyk

Diagnostika

Učitel průběžně sleduje rozvoj dítěte, jeho schopnosti, vědomosti, návyky, nadání. Veškeré poznatky zaznamenává a využívá je pro svou další práci s dítětem, na jejich základě nabízí dětem činnosti, případně přizpůsobuje vzdělávací obsah. Měsíc po nástupu dítěte do předškolního vzdělávání učitelé vypracovávají pedagogickou diagnostiku. Jednou ročně zpracovávají vývojový profil dítěte, který je rodičům předkládán k vyjádření zpětné vazby o dítěti. Učitelé také v průběhu celého školního roku zaznamenávají pokrok dítěte v záznamových arších pro práci s montessori pomůckami. K diagnostickým účelům je také využíváno kresby postavy, začarované rodiny apod.

Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie