Zájmové kroužky

Zájmové a speciální činnosti

Aktuální nabídka volnočasových aktivit je rodičům vždy předložena v měsíci září, kdy mohou volitelně své dítě do některého ze zájmových kroužků dle svého uvážení přihlásit. Níže uvádíme kroužky, které škola každoročně nabízí. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách ve škole, aby jim obohatily a zpříjemnily chvíle. Kroužky nejsou součástí školného, hradí se zvlášť. Cenově se pohybují od 1.500 - 1.980,- Kč /rok (říjen - červen).

ENGLISH CLUB

Lektor: Carolyn Christy
Každá lekce trvá jednu hodinu. Cílem tohoto kroužku je hravou a zábavnou formou seznámit žáky s angličtinou, vybudovat pozitivní vztah k tomuto cizímu jazyku a také mít radost z učení se novému. Při výuce se držíme zásady multisenzorického přístupu, díky kterému se žáci dokáží lépe učit. Respektujeme také individuální tempo jednotlivých žáků, důraz je kladem na opakování a procvičování. Téma jednotlivých setkání jsou koncepčně dopředu zvolena, nicméně vychází z žáků a jejich zájmu, délka věnování se tématu je také přizpůsobena trvání zájmu žáků.

As soon as the child joins the English Language Club, he/she is immersed in a language-rich environment. The English vocabulary is introduced in stages, complete with hands-on activities and fun games, supported by worksheets where necessary. The target language is based around what do children need to communicate and what do they want to say. Using flashcards or content that is tied to different target language the students can build communicative competence and vocabulary. Besides being a fun activity, these classes help children develop strong listening and speaking skills, which will be of use throughout their lives. 

FLÉTNIČKA

Lektor: Marika Chalupová
ST 15:00 . 16:00
V hodinách kroužku se děti naučí základy hry na sopránovou zobcovou flétnu. V první lekcích se děti nejprve seznámí s nástrojem. Hravou formou děti samy objeví, jakými různými způsoby lze na nástroj hrát. Ze začátku se ještě také naučíme správné techniky dýchání, které jsou u dechových nástrojů nepostradatelnou znalostí. V průběhu roku se poté postupně naučíme zahrát noty celé jednočárkované oktávy. K učení tónů se postupně přidají znalosti jako zapsat noty, notové značky a zápis not do notové osnovy. Děti se také písně budou učit zpívat a poté doprovázet hrou na hudební nástroj. Během těchto lekcí se děti naučí hrát známé lidové písně, správnému dýchání, postoji u hry a základy hudební nauky.

Mladý přírodovědec

Lektor: Soňa Pivodová
Úterý 14.30 – 16.30  1 X za 14 dní
Cílem přírodovědného kroužku je seznámit děti s naší přírodou a jejími zákonitostmi zejména praktickou formou. Jeho náplní jsou především pobyty v přírodě, kde dostanou děti šanci seznámit se s faunou, flórou a ekologií místních luk, lesů či vodních stanovišť. Podle zájmu bude možné navštívit také botanickou zahradu, skleník, arboretum nebo přírodovědné centrum Lipka. Další hodiny se budou konat v prostorách školy a bude v nich probíhat např.:

 • Založení herbáře
 • Pěstování rostlinek
 • Výroba bylinného čaje
 • Práce s přírodninami (dekorace)
 • Zkoumání rostlinných dějů
 • Vytváření modelů jednotlivých ekosystémů
 • Výroba krmítek
 • Založení sbírky bezobratlých
 • Krystalizace minerálů
 • Výroba dendrologických pomůcek

Součástí kroužku bude také založení deníku mladého přírodovědce, kde se budou konané aktivity zaznamenávat.

Logopedie

Lektor: Mgr. Barbora Bučková
ST 14:00 – 15:00
Kroužek je zaměřen na nápravu poruch výslovnosti jednotlivých hlásek a rozvoj dovedností, schopností a vědomostí dětí. Náplní kroužku jsou zejména logopedická cvičení:

 • Artikulační cvičení
 • Cvičení sluchové percepce
 • Náprava vadné výslovnosti jednotlivých hlásek
 • Fixace správně vyvozených hlásek pomocí říkadel a kolektivních cvičení
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Jemné motoriky a grafomotoriky
 • Sociální a pracovní dovednosti směřující k samostatnosti dítěte
 • Pracovní sešity pro rozvoj jazykových schopností

Kroužek zábavné logiky

Lektor: Mgr. Kateřina Drtílková
Náplň kroužku:

 • Různé způsoby šifrování zpráv (morseova obeceda, polský kříž, substituce, steganografie...)
 • Informatika bez použití počítače (jak pracuje počítač)
 • Výroba vlastní hry Set
 • Enigmatické hádanky
 • Slovní logické úlohy: zebra a jiné
 • Přesmyčky, rébusy, skrývačky, křížovky
 • Sudoku
 • Zakódované obrázky
 • Pentomina
 • Piškvorky
 • Nestandardní matematické úlohy
 • Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti
 • Zábavná geometrie

Čeština pro cizince

Celoroční aktivity

 • Každý měsíc návštěva divadelního představení či výstavy
 • Drakiáda
 • oslava Halloweena, oslava podzimu
 • oslava Sv. Martina
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka, Vánoční dílničky a posezení s rodiči
 • Maškarní karneval
 • Velikonoční oslavy, Velikonoční dílničky pro rodiče a žáky
 • Pálení čarodějnic
 • Vítání jara
 • Besídka ke Dni matek, posezení s rodiči
 • Den dětí
 • Školy v přírodě
 • Různé výlety, ZOO,...
 • Rozloučení s předškoláky
 • a další

 ZŠ Montessori