Zájmové kroužky

Zájmové a speciální činnosti

Aktuální nabídka volnočasových aktivit je rodičům vždy předložena v měsíci září, kdy mohou volitelně své dítě do některého ze zájmových kroužků dle svého uvážení přihlásit. Níže uvádíme kroužky, které škola každoročně nabízí. Kroužky probíhají v odpoledních hodinách ve škole, aby jim obohatily a zpříjemnily chvíle. Kroužky nejsou součástí školného, hradí se zvlášť. Cenově se pohybují od 1.500 - 1.980,- Kč /rok (říjen - červen).

ENGLISH CLUB

Každá lekce trvá jednu hodinu. Cílem tohoto kroužku je hravou a zábavnou formou seznámit žáky s angličtinou, vybudovat pozitivní vztah k tomuto cizímu jazyku a také mít radost z učení se novému. Při výuce se držíme zásady multisenzorického přístupu, díky kterému se žáci dokáží lépe učit. Respektujeme také individuální tempo jednotlivých žáků, důraz je kladem na opakování a procvičování. Téma jednotlivých setkání jsou koncepčně dopředu zvolena, nicméně vychází z žáků a jejich zájmu, délka věnování se tématu je také přizpůsobena trvání zájmu žáků.

Základní struktura hodin:

 • Přivítání + Hello song,
 • Opakování předešlé lekce,
 • Osvojování nové látky formou her s důrazem na multisenzorický přístup,
 • Upevňování prostřednictvím her, básniček, písniček, pohybových aktivit a výtvarné tvorby,
 • Pracovní listy k danému tématu + založení do portfolia.
 • Uzavření lekce + Bye Bye song.

aktivity v ENGLISH CLUB aktivity v ENGLISH CLUB aktivity v ENGLISH CLUB aktivity v ENGLISH CLUB aktivity v ENGLISH CLUB aktivity v ENGLISH CLUB

VÝTVARNÝ KROUŽEK

Žáci si prostřednictvím výtvarných aktivit utvářejí svou osobnost – rozvíjejí se v oblasti motorické, poznávací a emocionální. Objevují okolní i svůj vnitřní svět, osvojují si základní výtvarné dovednosti a techniky, získávají poznatky, rozvíjejí svou představivost a smysl pro originalitu, učí se vnímat estetické hodnoty jako součást svého života. Přínosem výtvarného a rukodělného kroužku by měl být rozvoj kreativity a dětské fantazie, vnitřní radost z konkrétní práce a prožitek, poznávání sebe i druhých, celkový rozvoj osobnosti dítěte, získání nových vědomostí, prohlubování zájmu o konkrétní výtvarné techniky a činnosti, rozvoj abstraktního myšlení a estetického cítění. Ale také příjemný zážitek, práce na sestavování důležitých priorit u dítěte, seznámení se s netradiční výukou a metodami konkrétních technik, rozlišování slovní zásoby. V práci žáků lze sledovat rozvoj jejich samostatnosti (pracuje samo za sebe) a odvahu nebát se tvořit a být spontánní ve svém projevu.

KROUŽEK FLÉTNA

Tento kroužek má za cíl rozvíjet u žáků hudební cítění, vytvářet hezký vztah k hudbě, umožnit prožívat radost z ovládání hudebního nástroje. Kroužek je zaměřen také na rozvoj smyslu pro rytmus, podporovat správné dýchání, seznámit se se základní hudební teorií, ale také rozvíjet žákovy schopnosti, podněcovat přirozenou zvídavost a radost z učení novému. V kroužku probíhá hra na zobcovou flétnu, která bude spolu s dechovými cvičeními rozvíjet správné dýchání. Žáci se mimo jiné také seznamují s hudební naukou (houslový klíč, notová osnova, notový záznam apod.) 

KROUŽEK SPORTOVNÍCH HER

Cílem tělovýchovné činnosti bude rozšířit základní pohybové schopnosti a získat nové dovednosti v oblasti hrubé motoriky. Škola má k dispozici velikou tělocvičnu, kde se také tento kroužek koná. V teplých měsících se také tento kroužek přesouvá do venkovních prostor, kde máme k dispozici antukové hřiště, školní zahradu či příjemné prostředí louky a lesů v Akátkách. Skladbu kroužku tvoří rušná část (rozpohybování, zahřátí), průpravná část (protažení, rozpohybování jednotlivých částí těla), hlavní část (silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační činnosti). Závěrečnou část vždy tvoří protažení a uvolnění. Obsahovou náplň kroužku tvoří: skupinové hry, orientace v prostoru, míčové hry, gymnastická a taneční průprava, psychomotorika, ale i prvky zdravotní tělesné výchovy.

VAŘENÍ

Vaření je senzace. Vařením vznikají z obyčejných věcí, věci neobyčejně dobré. Jak se, ale naučit vařit? Můžeme koukat na televizi, kde se vaří docela často a vždycky to navíc vypadá i celkem snadně. Hlavně bychom se ale měli dívat na mámu nebo tátu jak si poradí s hrncem špaget, nebo na babičku jak zručně válí těsto. A my se do toho pustíme vlastníma rukama. To je nejlepší a je také zvláštní, že když si něco uděláme sami, obvykle nám to víc chutná. Základem kroužku vaření je správné stolování, ke kterému patří výzdoba stolu a skládání různých tvarů z ubrousků. Žáci se zde naučí správně pracovat s těstem, které si sami vyrobí. Vyzkouší si pečení v různých pečících formách, např. velikonoční beránky a o vánočních svátcích zvládnou i perníkový strom, který si dle svých představ ozdobí. Vyrobíme také mnoho druhů salátů a jednohubek. Během celého roku budeme ve vaření používat sezónní potraviny. Žáci se budou seznamovat i s méně známými surovinami. Dnes máme navíc v kuchyni spoustu chytrých stroječků. Žáci se naučí používat toustovač, mixér, odšťavňovač, troubu, strojek na nudle a další. S žáky si při přípravě receptů procvičíme strouhání, krájení, prosívání, odměřování potravin. V rámci kroužku si žáci vyrábí i svou vlastní knihu receptů, kterou si odnesou na konci školního roku domů.

Celoroční aktivity

 • Každý měsíc návštěva divadelního představení či výstavy
 • Drakiáda
 • oslava Halloweena, oslava podzimu
 • oslava Sv. Martina
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka, Vánoční dílničky a posezení s rodiči
 • Maškarní karneval
 • Velikonoční oslavy, Velikonoční dílničky pro rodiče a žáky
 • Pálení čarodějnic
 • Vítání jara
 • Besídka ke Dni matek, posezení s rodiči
 • Den dětí
 • Školy v přírodě
 • Různé výlety, ZOO,...
 • Rozloučení s předškoláky
 • a další

 ZŠ Montessori