Vzdělávání

Vzdělávání žáků

Žáci se na základní škole vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Pomoc mi, abych to dokázal sám.“, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Naše škola je zapsána v síti škol MŠMT ČR. Škola poskytuje vzdělání žákům na prvním stupni základní školy, tj. od prvního do pátého ročníků. Po ukončení 5. ročníku mohou žáci přejít na druhý stupeň základních škol či na víceletá gymnázia.

Hodnocení výsledků vzdělávání

Při hodnocení výsledků vzdělávání se využívá slovní hodnocení, rodiče a žáci dostávají popisným jazykem přehled učiva, které dítě zvládlo, se kterým se seznámilo, či ve kterém by se mělo ještě zdokonalit. Popisuje obtížnosti a snahu, kterou musel každý jednotlivý žák vynaložit na zvládnutí určité oblasti či problému vyučování. Slovní hodnocení oceňuje míru porozumění, praktického použití znalostí a dovedností, originálního zpracování nebo vynaložení velkého úsilí při plnění zadaného úkolu. Dále označuje nedostatky a návrhy na další postup při zvládání učiva a důraz ve školní práci.

Rodiče jsou s výsledky vzdělávání svých dětí také průběžně seznamováni na třídních schůzkách, konzultačních hodinách či individuálních setkáních. Protože slovnímu hodnocení odpovídá daný klasifikační stupeň, mohou se rodiče dle potřeby individuálně také u učitele informovat, jakému klasifikačnímu stupni odpovídá dané slovní hodnocení v jednotlivých předmětech.

Učebnice a učební materiál

Základem práce jsou montessori pomůcky, ať již pro společnou práci v projektech nebo pro samostatnou práci. Část pomůcek je originálních dovážených z Holandska, Německa a Polska, část pomůcek vyrábí sami učitelé. Učebnice a sešity si rodiče hradí sami.

Týdenní plány

Na základní škole žáci pracují dle týdenních plánů. Jedná se o plány učiva v rámci jednotlivých předmětů. Tyto plány se nejprve v nižších ročnících učí žáci tvořit společně s paní učitelkou, a to vždy na začátku týdne. Později ve vyšších ročnících se žáci učí individuálně tvořit tyto plány sami, a to na základě svých individuálních zájmů, dle sensitivního období, kterým žák aktuálně prochází, ale i dle potřeby upevnění znalostí v dané problematice či opakování již naučeného. Důležitou složkou je vlastní samostatná vzdělávací činnost žáka, která vede jeho zájmem. Je stimulována učitelem a připraveným prostředím ve školní třídě. Žáci nejsou jen pasivními příjemci informací, ale na učení se aktivně podílejí. Týdenní plány jsou samozřejmě tvořeny na základě konzultace s paní učitelkou, která sleduje a dohlíží na to, aby byly týdenní plány v souladu se školním vzdělávacím programem a obsahovaly učivo, které by žák měl v daném týdnu zvládnout v jednotlivých předmětech.

Týdenní plány jsou pro žáka srozumitelné a přehledné, dokáže se v nich snáze orientovat, což podporuje jeho samostatnost. Týdenní plány jsou na konci týdne společně vyhodnocovány, žáci tak mají možnost prezentovat výsledky svého vzdělávání a zároveň také obdržet zpětnou vazbu od ostatních žáků ve třídě, ale i učitele.

Tímto plánovaním učiva se žáci učí nejen smyslu pro odpovědnost, ale také vlastnímu sebehodnocení. Plánováním učiva a tvořením týdenních plánů si žáci osvojují všechny klíčové kompetence, které jsou potřebné nejen pro žákův individuální rozvoj, ale také další celoživotní učení. Z žáků se postupně stávají samostatné a svébytné osobnosti, které dokáží přijmout odpovědnost za své jednání a rozhodnutí. Stávají se z nich osobnosti, které umí plánovat, rozvrhnout si svůj čas, odhadovat své možnosti a schopnosti, ale také být k sobě samému odpovědné.

Týdenní plány jsou přehledné také pro rodiče. Rodiče mají možnost sledovat jednotlivé učivo a společně s dítkem se věnovat domácí přípravě a opakování.

 ZŠ Montessori