ŠVP školní družiny

Charakteristika zařízení

Základní škola Sluníčko – Montessori je soukromá škola s právní subjektivitou. Školní družina při ZŠ Sluníčko – Montessori provádí výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků vycházející z principů, filozofie montessori pedagogiky. ŠD organizuje aktivity dle svého plánu, zájmu a potřeb žáků. Cílem je podpora života/ příprava na život a harmonický rozvoj osobnosti. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení školního vyučování. Základní organizační jednotkou školní družiny je oddělení. ŠD je určena především pro žáky 1. stupně základních škol. Školní družina je situována ve třídě základní školy. Využívá vybavení dané třídy, montessori materiálu a školní zahrady.:

Provozní doba školní družiny při ZŠ Sluníčko je od 7:30 do 8:30 a od 12:00 do 16:30.

Ústřední myšlenky Montessori filozofie:

 • Dítě je tvůrcem sebe sama
  Dítě samo má rozhodující vliv na svůj vývoj svým ,,naprogramováním“ a vlastní aktivitou se podílí největší měrou na utváření sebe sama. Ačkoliv se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní.
 • Pomoz mi, abych to dokázalo samo
  Není úkolem dospělých formovat dítě, odstraňovat mu z cesty překážky, nebo jím dokonce manipulovat, ale udělat vše pro to, aby vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a  dovednosti, vrůstalo do světa, který ho obklopuje.
 • Ruka je nástrojem ducha
  Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoj myšlení a řeči – v průběhu každého učení se musejí spojovat tělesné a duševní aktivity. Při osvojování nového učiva, při získávání nových poznatků je třeba vycházet od konkrétních poznání a manipulace s věcmi.
 • Respektování senzitivních období
  Senzitivní období označují dobu, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby ,,připravené“ pro získání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita mizí.
 • Svobodná volba práce
  Dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat. Úkolem pedagoga je příprava optimálního prostředí a pomůcek. Svoboda však není libovůle, nýbrž má své hranice v životě psychickém i fyzickém. Bez omezení nemůže probíhat seberealizace, vývoj inteligence, rozvoj osobnosti. Cílem pedagogické práce je vést dítě na cestě k nezávislosti, napomáhat v utváření svobodné lidské bytosti. Bylo by nedorozumění chápat svobodu jako ponechání dítěte sobě samému. Svobodné není dítě, které se v jakémkoli prostředí chová tak, jak ho napadne. Je třeba dítěti vytyčit hranice pro jeho činnosti.
 • Připravené prostředí
  Pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Je-li získání dovednosti rozloženo na tak malé kroky, které dítě může provádět bez pomoci dospělého, pak nepotřebuje dlouhý výklad, ale je schopno samostatně dojít k cíli.
 • Polarizace pozornosti
  Dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

Cíle ŠVP školní družiny:

 • správně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti
 • dbát na samostatnost dítěte
 • zábavnou, spontánní formou získávat potřebné vědomosti a dovednosti, rozšiřovat a 
 • rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování a fantazii
 • uplatňovat vlastní názor a smysl pro spravedlnost
 • rozvíjet samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu, pomáhat spolužákům při
 • využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací
 • pěstovat základní hygienické návyky
 • vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a 
 • pomoci naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům
 • předcházet nevyhovujícího chování žáků (šikana)
 • pěstovat v dětech chuť ke sportování
 • vhodně využívat dostupnou literaturu, internet a montessori pomůcky pro činnost ŠD
 • úzce spolupracovat s vyučujícími a rodiči dětí
 • veřejně propagovat činnost ŠD formou výstav, fotografií a článků na internetových v zájmových činnostech fixovat učivo pomocí her a vycházek činnostech přírodě stránkách školy

Pravidla pro hodnocení školní družiny:

METODY A FORMY EVALUACE

 • výstavky formou nástěnek, výzdoby třídy
 • výrobky domů
 • rozhovory s rodiči
 • konzultace s vyučujícími a výchovným poradcem

Další metody:

 • pozorování
 • rozhovory s dětmi, rodiči, vyučujícími a výchovným poradcem
 • rozbor aktivit dětí, analýza prací
 • sociometrické metody
 • analýza vlastní pedagogické aktivity
 • vyhodnocování dílčích programů, projektů a nadstandardních činností Formy vzdělávání:
 • PRAVIDELNÁ ČINNOST – zájmové činnosti dané týdenní skladbou zaměstnání
 • PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST – výlety, slavnosti, besídky, návštěvy divadelních a  filmových představení atd.
 • PRŮBĚŽNÁ ČINNOST – spontánní aktivity, odpočinkové činnosti, příprava na vyučování

Rozvržení činností školní družiny:

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

 • Odpočinkové činnosti:
  do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě, (klidná zaměstnání, stolní a společenské hry dle výběru dětí, poslechová činnost, práce s knihou a s časopisem, četba donesené literatury, individuální rozhovory s dětmi
 • Rekreační činnosti:
  slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky, hry a  činnosti mohou být rušnější dopravní výchova, tělovýchovné chvilky
 • Pracovní činnosti:
  rozvoj pracovních dovedností, poznávání netradičního materiálu, konstrukční stavebnice
 • Estetické činnosti:
  poznávání nových výtvarných technik a jejich použití v tematických úkolech, hudebně pohybové činnosti, výzdoba třídy
 • Přírodovědné činnosti:
  změny v přírodě a jejich zákonitosti, příroda živá a neživá, postavení člověka v přírodě, ochrana životního prostředí
 • Sportovní činnosti :
  sportovní a pohybové hry venku, rozvoj pohybové zdatnosti, otužování
 • Společenskovědní činnosti:
  pravidla společenského chování, významné dny a výročí, lidové zvyky a tradice
 • Společenskoprospěšné činnosti:
  úklid a pořádek v prostorách třídy a školy, ochrana společného majetku a životního prostředí
 • Příprava na vyučování:
  zábavné procvičování učiva, didaktické hry, vypracování domácích úkolů, práce s montessori pomůckami

Hygienické a bezpečnostní podmínky, psychosociální podmínky:

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY:

 • vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem
 • ŠD a skladbou zaměstnání
 • vhodný stravovací a pitný režim ( dle individuálních potřeb žáků)
 • zdravé prostředí užívaných prostorů družiny – dle platných norem (vlastní vybavené prostory, odpovídající teplo, světlo, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení prostor)

 ZŠ Montessori